2023 წლიდან ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირება სავალდებულო იქნება